سوله سازی بندرعباس - 22220266-021

پیش از ورود به بحث صنعت و ساخت سوله بندر عباس ، بد نیست شناخت خوبی از این شهر و قابلیت های ذاتی آن حاصل شود. بندرعباس از شهرهای بزرگ استاد هرمزگان قلمداد می شود که لقب بزرگترین بندر ایران را نیز یدک می کشد. اهمیت کلیدی و نقش اساسی بندر عباس برای ایران به یک حوزه خاص محدود نمی شود و این شهر، از جهات مختلفی حائز اهمیت بالا می باشد.
بانک سوله ایران - 22220266-021

https://souleiran.com/%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa-%d8%b3%d9%88%d9%84%d9%87-%d8%a8%d9%86%d8%af%d8%b1-%d8%b9%d8%a8%d8%a7%d8%b3/