فصاحت و بلاغت در سخنوری و گویندگی از دکتر فریبا علومی یزدی

اگر به این حرفه ورود کرده اید تمام ابزار و مهارت آن را بدست آورید، فصاحت و بلاغت در بیان، گویندگی و سخنوری از مهمترین مباحث این حرفه می باشد که توسط دکتر فریبا علومی یزدی در مدرسه سخن تدریس می شود.
سایت سخنوری اینستاگرام مدرسه سخن
ارتباط با مدرسه سخن 88192019