تیزر اتاق فرار یوخابه از مجموعه Elf Escape

در این قسمت می توانید تیزر اتاق فرار یوخابه را مشاهده کنید.
برای اطلاعات بیشتر به صفحه "اتاق فرار یوخابه" در مجله اتاق فرار مراجعه کنید