تاثیر افکار ابن تیمیه در گسترش جنایات جریان های تکفیری

ابن تیمیه در قرن 8 هجری قمری می زیست و انتشار آراء و افکارش مورد انتقاد علما قرار گرفت و 4 قرن بعد محمد بن عبدالوهاب این آتش زیر خاکستر را شعله ور کرد.
تفکرات ابن تیمیه زمینه ساز خشونت گروه های سلفی و تکفیری در جهان اسلام شد.
....