۱۲ تکنیک برتر رفتار با همسری که فحاشی می کند

واقعیت این است که خشم عاطفی طبیعی است که همه ما در زندگی تجربه می کنیم، اما زمانی که آن اغلب اتفاق می افتد و آن مناسب نیست، می تواند تبدیل به یک عامل بد و مخرب شده و پیامدهای عاطفی برای فرد و اطرافیان او به دنبال داشته باشد.
منبع: مرکز مشاوره و روانشناسی مشاورانه - ۱۲ تکنیک برتر رفتار با همسری که فحاشی می کند