چیلر هوا خنک (چیلر هوایی) | تهویه نگار

چیلر هوا خنک مزایای زیادی دارد از جمله عدم نیاز به مصرف آب در برای تولید آب سرد مصرفی به منظور سرمایش و تهویه مطبوع، تعمیرات آسان و قابلیت استفاده در شرایط آب و هوایی مختلف. "چیلر تراکمی
" با استفاده از سیکل تبرید تراکمی توانایی تولید آب سرد را دارد. این چیلر از تجهیزاتی مانند کمپرسور، اکسپنشن ولو، کندانسور و اواپراتور تشکیل شده است. کمپرسور به وسیله یک الکتروموتور به حرکت درمی آید و به همین دلیل مصرف برق چیلرهای تراکمی اعم از چیلر هوایی و چیلر آبی نسبت به چیلر جذبی بیشتر است. اما "چیلر تراکمی هوا خنک
" بدون مصرف هر گونه منابع آبی قادر است سرمایش هر واحد یا مجتمعی را تامین کند. از اینرو در ایران که منابع آب هم کم است این نوع چیلر بسیار مقرون به صرفه است. برای اطلاع بیشتر در مورد انواع چیلر به اینستاگرام شرکت مهندسی تهویه نگار مراجعه کنید

https://www.instagram.com/tahviehnegar/