روش کار با فلزیاب های تصویری

فلزیاب تصویری در نوع های گوناگون میتواند برای تصویربرداری عمل نماید برای تشخیص و مشخص نمودن هدف تصویربرداری مغناطیسی دو جریان متفاوت در کل دارد فلزیاب تصویربرداری مغناطیسی با مگنت که عمل ان تشخیص میدان مغناطیس برای تشخیص منابع میباشد و از انجا که قطعات بکار برده شده در دستگاه مگنت یا تسلا برای تصویربرداری مغناطیسی نمی تواند تفکیک نماید و دارای پردازشگرتفکیک نمی باشد هر عاملی که دارای میدان مغناطیس هم جهت باشد دستگاه مگنتی تصویری یا مگنتومترتصویری یا تسلا تصویری بصورت لکه رنگ اشکار نموده و تشخیص می دهد و این عامل موجب میگردد که این نوع دستگاه مگنت یا تسلا هدف اصلی یا طلا را تشخیص ندهد وهمین وضعیت باعث میگردد که هرمیدان مغناطیس هم جهت از هرمنبعی مانند سنگ و کانیها و نمک و پتاسیم و کوارتز و ........ خود را به جای هدف اصلی یا طلا یا گنج یا دفینه یا عتیقه نشان دهد و دستگاه مگنت یا تسلا تشخیص تفاوت بین این مواد معدنی و منابع را نمی تواند مشخص نماید و هر کدام میتواند دستگاه مگنت یا تسلا را دچار بحران نماید و این منابع میتواند خود را جای هدف اصلی یا طلا بصورت لکه رنگ نشان دهد