افشاگری امام جمعه قزوین در شبکه یک از زمینخواری و فساد بزرگ‌ رییس تعزیرات کل کشور و (علی اکبر مختاری)

افشاگری بی سابقه امام جمعه قزوین روی آنتن زنده شبکه یک از زمینخواری و فساد بزرگ‌ رییس اسبق کل دادگستری استان قزوین و در حال حاظر معاون وزیر دادگستری و رییس تعزیرات حکومتی کل کشور