تیر اندازی هوایی با فشنگ جنگی در ستاد انتخاباتی یکی از نامزدهای انتخابات

تیر اندازی هوایی با فشنگ جنگی در ستاد انتخاباتی یکی از نامزدهای انتخابات را در ویدئو زیر مشاهده کنید.