معرفی مهمترین گیاهان مقاوم آپارتمانی

گیاهان مقاوم آپارتمانی معمولا به مراقبت کمی نیاز دارند. برای نگهداری از این گیاهان نیازی به نور زیاد، آبیاری و کوددهی منظم ندارید.