اعلام مبلغ حق بیمه اختیاری و مشاغل آزاد تامین اجتماعی

مبلغ حق بیمه اختیاری و مشاغل آزاد تامین اجتماعی مشخص شد