ناپلئون هیل - شاه کلید ثروت - 17 اصل موفقیت

شاه کلید ثروت سمینار تصویری از ناپلئول هیل می باشد ، وی در این فایل تصویری 17 اصل طلایی موفقیت و پیروزی در کسب کار و جذب ثروت را کامل توضیح می دهد . برای دریافت ویدیو کامل 2 ساعته لطفا به سایت " موفقیت 98 " مراجعه فرمایید شاه کلید ثروت