عملکرد کار فلزیاب تصویری

عملکرد کار فلزیاب تصویری
عملکرد کار فلزیاب تصویری را از روی نوع لکه رنگ های متفاوت با رنگ های گوناگون که آشکار میگردد میتوان مورد ارزیابی قرار داده و این شرایط در فلزیاب تصویری فرکانسی یا فلزیاب تصویری جذبی طبق اصول رادار با تنظیمات ادیت EDIT با عدد وی دی ای VDI و تنظیمات سطح و حجم ترشهولد THRESHOLD بدست می آید و دیگر دستگاه ها که بعنوان فلزیاب تصویری ارائه میگردد این شرایط آشکار نمودن تصاویر لکه رنگ با رنگ ها و شکل های متفاوت را نداشته تا بتوان با تنظیمات نرم افزار عمل انالیز یا فیلتر را با دقت به انجام رسانده.
منبع کتب دانشمند علوم الکترونیک رادار رامین کیخسروی با کسب مجوز
آدرس:تهران،تهرانپارس،اتوبان باقری،خیابان216غربی،بسمت اردیبهشت،پلاک34