مقایسه یک شیوه جدید همسان سازی فعالیت الکترومایوگرافی عضلات زانو در راه رفتن با شیوه همسان سازی مبتنی بر ماکزیمم انقباض ایزومتریک

مقایسه یک شیوه جدید همسان سازی فعالیت الکترومایوگرافی عضلات زانو در راه رفتن با شیوه همسان سازی مبتنی بر ماکزیمم انقباض ایزومتریک---
https://download-thesis.com/product/%d9%85%d9%82%d8%a7%db%8c%d8%b3%d9%87-%db%8c%da%a9-%d8%b4%db%8c%d9%88%d9%87-%d8%ac%d8%af%db%8c%d8%af-%d9%87%d9%85%d8%b3%d8%a7%d9%86-%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d9%81%d8%b9%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%aa-%d8%a7/