فروش پترن/اکتیواتور۰۹۳۸۵۳۲۴۴۳۴

امگا فلوك
توليد كننده انواع دستگاه هاي مخمل پاش ،ابكاري فانتا كروم،و هيدروگرافيك .به صورت خانگي و صنعتي و ارائه مواد اوليه درجه يك هر سه دستگاه بصورت وارداتي و توليد ايراني۰۲۱۵۶۶۴۶۲۹۷/۰۹۱۹۲۰۷۵۴۸۳/۰۹۳۶۲۴۲۰۸۵۸
#دستگاه_پیشرفته_فانتاکروم۰۲۱۵۶۶۴۶۲۹۷ #دستگاه_پیشرفته_فانتاکروم۰۹۱۹۲۰۷۵۴۸۳ #دستگاه_پیشرفته_فانتاکروم۰۹۳۶۲۴۲۰۷۶۹ #دستگاه_پیشرفته_مخملپاش۰۹۳۶۲۴۲۰۸۵۸ #دستگاه_پیشرفته_مخملپاش۰۹۳۶۲۴۲۰۸۵۱ #دستگاه_پیشرفته_مخملپاش۰۲۱۵۶۶۴۶۲۹۷ #دستگاه_پیشرفته_مخملپاش۰۹۳۵۱۶۵۱۷۸۱ #دستگاه_پیشرفته_مخملپاش۰۹۱۹۲۰۷۵۴۸۳ #دستگاه_پیشرفته_مخمپاش۰۹۳۶۲۴۲۰۷۶۹ #دستگاه_پیشرفته_هیدروگرافیک۰۲۱۵۶۶۴۶۲۹۷ #دستگاه_پیشرفته_هیدروگرافیک۰۹۳۶۲۴۲۰۸۵۸ #دستگاه_پیشرفته_هیدروگرافیک۰۹۱۹۲۰۷۵۴۸۳