تناقض آمریکایی در ادعای دموکراسی

دولت آمریکا به تازگی در حالی "اجلاس برای دموکراسی-summit for democracy " را برگزار کرد که در جامعه این کشور اعتراضات مردمی درخصوص بی توجهی به ۹۹ درصد کم درآمد گسترش یافته است .