معرفت یک نوجوان حسینی را ببینید.

مسئولین شهر کربلا ، سال گذشته ،
پس از مشاهدهٔ این فیلم ،
یک ویزای یک ماههٔ اقامت در کربلا ،
برای این نوجوان سوسنگردی ؛ صادر کردند .