مضرات استفاده از ظروف پلاستیکی

پروفسور علی کرمی مضرات استفاده از ظروف پلاستیکی را در برنامه تب تاب به طور کامل توضیح داده اند.
با استفاده از دستگاه تصفیه آب از ظروف پلاستیکی در امان بمانید.