پاسخ سازمان بازرسی استان تهران به تضییع حقوق ۱۵۰۰ میلیارد تومانی شهرداری در منطقه ۵

سازمان بازرسی استان تهران در خصوص تضییع حقوق ۱۵۰۰ میلیارد تومانی شهرداری در منطقه ۵ پاسخ داد.