فال حافظ روزانه با تفسیر

نتیجه تفال :
۱- دشمن سرسخت چشم آبی ، قد بلند ، چهارشانه درکمین نشسته که از موفقیت شما درهراس است از او ترسی به دل راه ندهید
۲- چقدر مهربان و باصفا هستی ولی متاسفانه قضاوت دیگران چنین نیست و آنهم به علت غرور بیش از اندازه شماست
۳- همه قبول دارند که خوش هیکل ، برازنده و تودل بر هستی ولی بدان که عده زیادی به شما حسادت می ورزند مواظب باش
۴- ابداً نگران نباش ، طالع و شانس بر وفق مراد شماست به شرط آنکه به پند و اندرز اطرافیان توجه کنی
۵- همین روزها به خواستگاری شما یا یکی از اقوام شما می آیند آنها مردمانی خوب و اصیل هستند آنها را پذیرا باشید
۶- ازدواج عملی – طلاق هم عملی – بیمار شفا می یابد ولی سفرکرده از شما ناراحت است و فعلاً نمی آید
۷- چیزی گم کرده ای ، نگران نباش به زودی پیدا می شود فقط توکل برخداکن
۸- برای بیماری شما شربت نسترن و گلاب را توصیه می کنم و خبر خوشی دریافت میکنی ، نگران نباش این نیت با صبر قابل اجراست
۹- چرا نذر می کنی ولی ادا نمی کنی ؟ سوره مبارکه الصافات از آیه ۱۰ تا ۴ را به حضور قلب و معنی حتماً بخوان که گشایش بسیار درآن است
۱۰- هدیه ای شیرین برایت دارم : برنده می گوید (بیا برای مشکل راه حلی پیدا کنیم ولی بازنده می گوید هیچکس راه حلی را نمی داند و حضرت علی (ع ) می فرماید : فرصت خیلی زود می گذرد ولی دیر برمی گردد نگرانی شما بیهوده است موفقیت درچند قدمی شماست که با صبر و حوصله به دست می آید اما مواظبت می خواهد .