افزایش ۱۲ درصدی خروج کالا از بنادر کشور نسبت به سال گذشته

افزایش خروج کالا از بنادر کشور نسبت به سال گذشته