آموزش خوشنویسی با خودکار/قوانین پیشرفته 1/جلسه چهارم

اگر جلسات قبلی آموزش رایگان خوشنویسی با خودکار را در سایت میهن ویدیو مشاهده نکرده باشید آموزشات این جلسه برای شما کمی دشوار و غیرفابل فعم خواهد بود پس ابتدا به جستان قبلی مراجعه کنید و سپس این ویدیو را دنبال کنید.