سیدمرتضی نوری با نویسنده و کارگردان در خصوص تولید محتوا استراتژیک گفتگو کرد

این گفتگو در خصوص تولید محتوا استراتژیک و علل جریان سازی گاندو و اینک آیا فصل سوم گاندو ساخته میشود