اجرای آهنگ قرص قمر از راتین رها در شب اختتامیه جشنواره فرهنگی گشکا زرند

اجرای آهنگ قرص قمر از راتین رها در شب اختتامیه جشنواره فرهنگی گشکا زرند