آیا حامد در سریال لحظه گرگ و میش برمیگردد و یاسمن از سروش متنفر می شود ؟

"[برای مشاهده ادامه مطلب لطفا اینجا کلیک کنید](https://digikav.ir/1397/11/27/%d8%a2%db%8c%d8%a7-%d8%ad%d8%a7%d9%85%d8%af-%d8%af%d8%b1-%d8%b3%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%84-%d9%84%d8%ad%d8%b8%d9%87-%da%af%d8%b1%da%af-%d9%88-%d9%85%db%8c%d8%b4-%d8%a8%d8%b1%d9%85%db%8c%da%af%d8%b1%d8%af/)"

آیا حامد در سریال لحظه گرگ و میش برمیگردد و یاسمن از سروش متنفر می شود ؟