عوارض آنژیوگرافی

آنژیوگرافی روشی است برای تشخیص رگ های مسدود شده قلب. این عمل چه عوارضی در پی دارد؟ دکتر محمد حسین نجفی از عوارض آنژیوگرافی می گوید.