گل دیدنی لاکازت به تاتنهام، چالش هدف گیری لینگارد با چاشنی تقلب!

گل دیدنی لاکازت به تاتنهام، چالش هدف گیری لینگارد با چاشنی تقلب!