گرگها 3

سريال گرگها 3 - کارگردان : سید داود میرباقری - ۱۳۶۷ - ق 7 و 8 و 9 - صفدر آهنگر طبق حکم دادگاه وقت، محکوم به اعدام می شود. این امر، اعتراض خیلی از مردم و حتی حکیم شهر را دربرداشت. با توجه به اینکه حکیم شهر مردی پرهیزگار و معتبر بود، اعتراض و قیام او، دیگران را نیز برانگیخت که با حاکم وقت مقابله کنند