چگوآرا 1 - Che: Part One 2008

سینمایی - چه ( گوارا ) - Che: Part One 2008 - فیلم به مبارزات جنبش ۲۶ ژوئیه به رهبری فیدل کاسترو و با همراهی ارنستو چگوارا که یکی از شمایل های قرن بیستم است پرداخته که به سرنگونی رژیم ژنرال باتیستا در کوبا انجامید ... - Gap.im/nama66