افزایش ۵۷/۴ درصد دستمزد کارگران در سال آینده

حداقل دستمزد کارگران در سال آینده ۵۷/۴ درصد افزایش یافت