روزگار ؤضاخانی

راهآهن سراسری ایران به دستور رضاخان از شمال تا جنوب کشور کشیده شده است. او خودش شخصا پروژه ساخت راهآهن را مدام و از نزدیک پیگیری میکرد.
چرا رضاخان شخصا پیگیر راه انداختن راهآهن بود️
چرا این راهآهن این مسیر را طی کرد️

دانلود و تماشا در عماریار
www.ammaryar.ir