آموزش بازی انفجار

۲-دومین چیزی که توی آموزش بازی انفجار آموزش بازی انفجارباید رعایت کنید اینه که هیچ وقت با کل سرمایه خود بازی نکنید، چرا که در صورت بسته شدن تایمر بازی انفجار و باخت کل مبلغ، شما فرصتی برای جبران ندارید پس سعی کنید نهایتا با نصف مبلغ موجودی بازی کنید.