سیستم خودکار سورت رنگ و سایز سیب درختی

یک دستگاه تنظیم کننده رنگ و نقص کاملاً خودکار سیب Greefa در حال کار است.
در بیشتر موارد فقط به یک راننده لیفتراک و تعدادی از متصدیان نیروگاه برای نظارت بر این کار احتیاج دارید.
هاستینگز ، نیوزیلند.
سردخانه