زایمان میش و تولد بره

فیلمی از نحوه کمک کردن به میش در هنگامی که میش دچار سخت زایی شده است. در چنین مواقعی دامداران باتجربه یا دامپزشکان باید در طول فرایند بره زایی به میش آبستن کمک کنند. https://damesabz.ir/%d8%a2%d8%a8%d8%b3%d8%aa%d9%86%db%8c-%da%af%d9%88%d8%b3%d9%81%d9%86%d8%af/