فن بیان

یکی از مهمترین تمرینات فن بیان تمرین بلند خوانی است مخصوصا برای دوستانی که می گویند ما تن صدایمان پائین است ای تمرین بسیار کمک خواهد کرد. مقاله برای خواندن مقالات بیشتر


http://sokhanesabz.com/%d9%81%d9%86-%d8%a8%db%8c%d8%a7%d9%86-%da%86%db%8c%d8%b3%d8%aa-%d8%9f/