زندگی دهه ۴۰ یا ۹۰؟ | شهر شهر فرنگه! از همه رنگه! بیا و تماشا کن، خودت قضاوت کن!

شهر شهر فرنگه! از همه رنگه! بیا و تماشا کن، خودت قضاوت کن!
زندگی دهه ۴۰ یا ۹۰؟

در پیام رسان بله شناسه @bonyana رو جستجو کنید