«نامه خداحافظی گابریل گارسیا مارکز»/ خانه داستان چوک

گنجینۀ ماندگار، شماره 19
کانون فرهنگی چوک و خانه داستان چوک
«نامه خداحافظی گابریل گارسیا مارکز»
با صدای ماندگار استاد «نصرالله مدقالچی»
خانه داستان چوک، پایگاه فرهیختگان.
کانال کانون فرهنگی چوک t.me/chookasosiation
خانه ویراستاران چوک t.me/virastaranchook
سایت کانون فرهنگی چوک www.chouk.ir
سایت آموزشی خانه داستان چوک www.khanehdastan.ir
اینستاگرام کانون فرهنگی چوک kanonefarhangiechook