آرنولدشو. آموزش پرس سینه با دمبل در بدنسازی

در حرکت پرس سینه با دمبل در مرحله پایین آوردن دمبل، آرنج ها نباید از مفصل شانه عبور کند. در صورت عبور آرنج ها احتمال اسیب در مفصل شانه وجود دارد. برای مشاهده مطالب بیشتر به سایت آرنولدشو www.arnoldsho.com مراجعه فرمایید