بررسی عوامل و عناصر متفاوت آمیخته بازاریابی به جهت دستیابی به مدل مناسب برای بازاریابی صنعت نرم افزار

بررسی عوامل و عناصر متفاوت آمیخته بازاریابی به جهت دستیابی به مدل مناسب برای بازاریابی صنعت نرم افزار----
https://download-thesis.com/product/%d8%a8%d8%b1%d8%b1%d8%b3%db%8c-%d8%b9%d9%88%d8%a7%d9%85%d9%84-%d9%88-%d8%b9%d9%86%d8%a7%d8%b5%d8%b1-%d9%85%d8%aa%d9%81%d8%a7%d9%88%d8%aa-%d8%a2%d9%85%db%8c%d8%ae%d8%aa%d9%87-%d8%a8%d8%a7%d8%b2%d8%a7/