مجموعه داستان«یه‌جور ناجور» نویسنده «زهرا علیرضازاده» خانه داستان چوک

صدمین برنامه نمایش صوتی خانه داستان چوک
مجموعه داستان«یه‌جور ناجور» نویسنده «زهرا علیرضازاده»
راوی «بهاره سرمدی»
کارگردان: مهدی رضایی با همکاری مریم بستان بان
درِ خانۀ داستان چوک به روی همه باز است.
سایت کانون فرهنگی چوک www.chouk.ir
سایت آموزشگاه خانه داستان چوک www.khanehdastan.ir
کانال کانون فرهنگی چوک t.me/chookasosiation
خانه ویراستاران چوک t.me/virastaranchook
صفحه ویژه مهدی رضایی نویسنده
www.chouk.ir/safhe-vijeh-azae/50-mehdirezayi.html