حال و هوای مردم در روزهای پس از شهادت سردار سلیمانی

نگاهی به حال و هوای مردم در روزهای پس از شهادت سردار سلیمانی