میامی هیت - نیویورک نیکس / 27 ژانویه 2019

فول گیم میامی هیت - نیویورک نیکس / 27 ژانویه 2019