کد سخا نظام وظیفه

کد سخا چیست؟ کد سخا شناسه ای پنج رقمی است و منحصر به فرد و مختص به شما در سازمان نظام وظیفه و هیچ ارتباطی به ارگان یا سازمان خدمت و کد آموزشی شما ندارد . از کد سخا همراه با کد ملی به منظور ورود به سایت نظام وظیفه مورد استفاده قرار میگیرد . با استفاده از کد سخا می توانید اخرین وضعیت خدمت و شرایط اعزام ، امریه ، تعویض کارت و … را مشاهده نمایید .

آویژه مشاوره تحصیلی، سربازی و استخدام و.......

https://avije.org/%d9%84%db%8c%d8%b3%d8%aa-%da%a9%d8%af-%d8%b3%d8%ae%d8%a7-%d9%86%d8%b8%d8%a7%d9%85-%d9%88%d8%b8%db%8c%d9%81%d9%87/