صحبتهای سهیل مهدی درباره وضعیت برگزاری لیگ ایران از روز جمعه

گفت و گو با سهیل مهدی درباره وضعیت برگزاری لیگ برتر ایران از روز جمعه