دگرگونی روی یک صخره

زندگی در انزوا چگونه است؟ بالای این صخره در ارتفاع هزار متری از سطح زمین، زمانی محل زندگی یک جمعیت کوچک، در حدود چند ده خانوار بود. تنها راه ارتباط این افراد با دنیای بیرون نیز یک نردبان چهار کیلومتری بود که با استفاده از پیچک ها ساخته بودند.