کیهان: ادیسه ای فضا زمانی - آسمانی پر از ارواح

کیهان: ادیسه ای فضا زمانی - آسمانی پر از ارواح - این قسمت به بررسی ماهیت سرعت نور و اثر آن بر آنچه که از گذشته و حال جهان قابل مشاهده است می پردازد... - Gap.im/khelqat - eitaa.com/khelqat