عید فطر ، مبارک .

گلخندهٔ شوّال ، به ناهید ؛ مبارک
ابروی خوش ماه ، به خورشید ؛ مبارک
آمد ، خبر از عرش ، وداع رمضان است
عید است ، به یاران ، خبر عید ؛ مبارک