صدای درمان شدگان از بیماری کرونا با استفاده از آب یونیزه قلیایی-3

دستگاه تولید کننده آب یونیزه قلیایی تولیدی شرکت دانش بنیان مغناطیس سازان حیات وزارت علوم تحقیقات و فناوری - پارک علم و فناوری instagram:Magnetic_Water_Iran Website: www.Magnetic-water.ir دکتر مومنی 09120584053 کارشناس درمانی 09303748811