ویژگی و تشخیص تیپ شخصیتی برون گرا

روان شناسان زیادی به مطالعه و بررسی تیپ های شخصیتی پرداخته اند و هر کدام دسته بندی و تقسیم بندی های خاصی برای ویژگی های انسان ها انجام داده اند.

اهمیت این تقسیم بندی ها به این خاطر است که همانطور که گفته شد، هر ویژگی شخصیتی ما باعث بروز رفتارهای متفاوت و انتخاب های متفاوتی در ما می شود.

با آگاهی از تیپ ها و ویژگی های شخصیتی ما می توانیم حساسیت ها و علاقه مندی های خود را بشناسیم و علت بسیاری از رفتارهای خود را متوجه شویم.