فعال شدن سامانه پیامکی وزارت بهداشت برای ثبت نام واکسن کرونای متولدین ۱۳۵۰ و ماقبل آن

ثبت نام واکسن کرونای متولدین ۱۳۵۰ و ماقبل آن